Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

wmo

Wmo raad zoekt nieuwe leden

1 oktober 2015

   Hebt u oog voor de belangen van de doelgroepen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo ) en de Jeugdwet?

   En wilt u in een enthousiast team werken aan een beter Velsen voor  iedereen?

   De gemeente nodigt haar inwoners van harte uit te solliciteren.

   De Wmo  raad is op zoek naar nieuwe leden.

   De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet hebben tot doel iedereen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en/of te laten meedoen in de samenleving.

   Jong of oud, met of zonder beperking.

   De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten.

   Velsen wil samen met haar inwoners het beleid vorm geven.

   Dit gebeurt in de Wmo raad.

   Een onafhankelijk orgaan, dat het college van burgemeester en wethouders van Velsen, gevraagd en ongevraagd, advies geeft op dit brede terrein.

Wat vragen wij?

    Het is van belang, dat u goed kunt samenwerken en over communicatieve vaardigheden beschikt.

   Verder vragen wij van u een actieve rol in het ( mede ) opstellen van adviezen.

   Gezien de huidige samenstelling van de raad genieten kandidaten met kennis en/of ervaring op het gebied van de gehandicaptenproblematiek en van de jeugdproblematiek de voorkeur.

   Tevens hebben wij behoefte aan iemand die het secretariaatswerk op zich wil nemen.

   Leden mogen niet bestuurlijk betrokken zijn bij een organisatie, die belang heeft bij het Velsense Wmo beleid of  jeugdbeleid. 

    De Wmo raad vergadert circa 2 maal per maand op de maandagmiddag.

    Daarnaast nemen leden soms deel aan externe overleggen.

   Ook bestaat er overleg per mail.

Wat hebben wij te bieden?

   De raad bestaat uit vrijwilligers.

   Wij bieden u de gelegenheid te werken met een inspirerend en enthousiast team van betrokken leden.

   U kunt rekenen op ondersteuning, kennisverbreding op het gehele sociale domein en een onkostenvergoeding.

Reageren?

   Meer info over de vacatures:  Jan Stringer (tel. 023 5381816).

   Graag reageren voor 31 oktober 2015.

   Uw brief met CV kunt u richten aan de sollicitatiecommissie.

   Per e-mail wmo-raad@welzijnvelsen.nl of Postbus 142 1970 AC IJmuiden.

    De gesprekken vinden plaats in week 47.

Jaarverslag 2011 WMO-raad

Velsen – Wie zich afvraagt wat de WMO-raad in Velsen eigenlijk doet, kan het jaarverslag 2011 opvragen.

De WMO-raad in Velsen was al actief vóór de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in 2007.

Burgers moeten bij dit beleid worden betrokken.

De WMO-raad heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel.

Alle positieve beleidsvoornemens worden ondersteund.

Maar zij waken ervoor dat de WMO niet gebruikt wordt als een bezuinigingsinstrument.

De WMO-raad maakt zich echter zorgen om de stapeling van maatregelen voor de kwetsbare burgers in Velsen.

In 2012 heeft WMO-raad Velsen zich gebogen over tientallen onderwerpen en vergaderd met projectgroepen in en buiten de gemeente.

Een greep uit de onderwerpen: WMO-uitvoeringsprogramma, De Kanteling, Welzijn Nieuwe Stijl, Jeugdbeleid, Mantelzorg, Nota Lokaal Anti Discriminatiebeleid en Aanbestedingen bij Hulp bij het Huishouden.

Adviezen die de WMO-raad heeft uitgebracht gingen onder meer over beleidsnota’s: de Kanteling ‘Op eigen kracht’, Jeugd-en Onderwijsbeleid; Perspectiefnota; Kadernota Integrale Informatie, Advies en Cliëntondersteuning en Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning.

Tegenwoordig wordt de WMO-raad in Velsen al bij het voortraject van het beleid betrokken.

Voorheen kon de WMO-raad vaak pas haar advies geven nadat een nota of beleid ambtelijk was voorbereid en het college was besloten.

Het volledige jaarverslag kan digitaal worden opgevraagd bij wmo-raad@welzijn-velsen.nl Op deze website vindt u dit hier

Uit de Jutter van 12 september 2013

Van links naar rechts: Wim Polman, Jan Stringer, Wim Westerman (wethouder)

Jan Stringer nieuwe voorzitter Wmo-raad

De heer Jan Stringer is met ingang van 9 april 2013 de nieuwe voorzitter van de Wmo-raad. De heer Stringer volgt de heer Hilbrand Zuidema op, die deze functie vanaf 2007 heeft vervuld.

De heer Stringer (65) heeft veel bestuurservaring op maatschappelijk terrein. Hij is lid geweest van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond en voorzitter van het Reinaldahuis, een verzorgings- en verpleeghuis in Haarlem.

Sinds 2012 is hij lid van de Wmo-raad van Velsen. Daarnaast heeft hij ook veel managementervaring. Hij is momenteel lid van de Raad van Toezicht van Humanitas Onder Dak – een professionele organisatie in de maatschappelijke opvang. Op de foto is de heer Stringer de tweede van links.

De huidige voorzitter, de heer Hilbrand Zuidema, heeft er twee termijnen van vier jaar als voorzitter op zitten. Hij blijft voorlopig nog aan als lid van de Wmo Raad.

De Wmo-raad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen op maatschappelijk terrein: mantelzorgondersteuning, buurthuiswerk, maatschappelijk werk, hulp bij het huishouden en vervoersvoorzieningen.

De Wmo-raad wordt steeds belangrijker, omdat de gemeente de komende jaren veel nieuwe taken krijgt op het gebied van begeleiding en persoonlijke verzorging. (foto: Reinder Weidijk)

Uit de Jutter/ Infopagina Gemeente Velsen van 19 april 2012