Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

voormalig Gehandicaptenberaad - ter herinnering

Nieuws

GBV

Terugblik stand van zaken na 20 jaar

Zorgwoningen

GBV

WMO-raad

De Triangel

Verkiezingen

Gehandicapten Beraad Velsen

WMO-raad

GBV

Nieuwsbrieven

Eigen onderzoeken

Op deze pagina

   Het Gehandicapten Beraad Velsen (GBV) was er voor de belangen van mensen met een handicap en/of chronische ziekte.

Waarom was er het voormalig Gehandicaptenberaad?

   De Stichting voormalig Gehandicaptenberaad Velsen was een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte. In overleg met de gemeente en instanties probeerde het voormalig Gehandicaptenberaad te komen tot oplossingen voor de problemen die mensen met een handicap en/of chronische ziekte tegenkomen.

   Het voormalig Gehandicaptenberaad bestond uit vrijwilligers, die bijna allemaal zelf ervaring hebben met een handicap of ziekte. Het voormalig Gehandicaptenberaad streefde naar een volwaardig burgerschap voor alle mensen met een handicap, verstandelijk, lichamelijk en/of een chronische ziekte.

   Buiten de organisatie was een aantal werkgroepen actief die zich richtten op een onderdeel.

Vertegenwoordiging GBV in de WMO-raad

   Een afvaardiging van het GBV had zitting in de WMO raad van de gemeente Velsen. Deze raad vormde een gesprekspartner voor de gemeente bij de vorming en uitvoering van WMO beleid.

   De WMO raad is een adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders. Telkens als er nieuw beleid in de maak is, zal de WMO raad bij nieuwe ontwikkelingen worden betrokken.

Werkgroep Toegankelijkheid

   Hield de ontwikkelingen op gebied van wegen, gebouwen, wonen en gemeentelijke plannen nauwlettend in de gaten.

Werkgroep Publiciteit

   Zorgde ervoor dat er vier maal per jaar een nieuwsbrief verscheen. In deze nieuwsbrief werden actuele ontwikkelingen onder de aandacht gebracht. De nieuwsbrief werd gratis verspreid. Ook droeg de werkgroep zorg voor het up-to-date houden van de website.

Bestuur

Bestuur: John Schoor, Lea Roodnat, Wim Polman, Teunie van der Putten, Rob Struwer

  • Voorzitter: Wim Polman
  • Penningmeester: Lea Roodnat
  • Coördinator toegankelijkheid: Rob Struwer
  • Leden: Teunie v.d. Putten, John Schoor
  • Erelid: Wijnand Ringers

Deelnemer

  • Judith de Ruyter Stichting Welzijn - Sociaal cultureel werk


Screenshot van http://maps.google.nl/

Belangenbehartiging

   Het voormalig Gehandicaptenberaad probeerde met de mogelijkheden die zij heeft de belangen van gehandicapten onder de aandacht te brengen. Zij hadden op regelmatige basis overleg met de gemeente (wethouders en ambtenaren) en organisaties die raakvlakken hebben met het gehandicaptenbeleid. Het werkgebied was divers en uitgestrekt: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), toegankelijkheid van openbare gebouwen en de openbare weg, omgevingsvergunningsaanvragen, vrijetijdsbesteding en sport, arbeid, vrijwilligerswerk, zorg, het sociaal- en gezondheidsbeleid, maar ook de inkomenspositie van gehandicapten.

   Wij kwamen graag met u in contact, want alleen met uw reacties en signalen kunnen wij het gehandicaptenbeleid invulling geven. Mensen die ons werk wilden versterken waren van harte welkom. Er was een open en prettige werksfeer. Ieders bijdrage was waardevol.