Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

2013 turbulent jaar voor Wmo-raad

Velsen – Voorzitter Jan Stringer heeft maandag het jaarverslag van de Wmo-raad aan wethouder Te Beest overhandigd.

De raad werkt sinds 2007 als adviesorgaan van het college van B&W Velsen, nadat op 1 januari 2007 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking was getreden.

Feitelijk wordt de Wmo geleidelijk ingevoerd.

De werkzaamheden van de raad zijn een weerspiegeling van deze groeiende activiteit.

In 2013 zijn weer een aantal fundamentele beleidsstukken de revue gepasseerd, maar ook werd steeds meer aandacht besteed aan de effecten van de invoering tot dusver.

Officiële evaluaties van gemeentewege en kwaliteitsonderzoeken door onafhankelijke bureaus, maar vooral ook de informatie die de leden van de raad vanuit de eigen achterban hebben bereikt.

Steeds weer blijkt dat communicatie een uitermate belangrijk facet vormt van de invoering van zoveel veranderingen tegelijk.

Door een gebrek aan informatie - mede door de achterblijvende wetgeving - worden de mensen die afhankelijk zijn van de maatschappelijke voorzieningen onrustig en ontstaan misverstanden.

Stringer: ,,Als Wmo raad blijven wij bij de gemeente aandringen op tijdige en begrijpelijke informatie.’’

De Wmo raad  staat  positief tegenover de kanteling en de toenemende vraag om participatie van iedereen.

Twee kanttekeningen hebben zij hierbij geplaatst::

de kanteling mag geen bezuiniging zijn en geen compensatie voor het kwijtraken van professionaliteit en niet iedereen is in staat te participeren in de zin van werk en niet iedereen is in staat een sociaal netwerk te onderhouden.

Cultuurverandering kost tijd en laat zich niet forceren

De Wmo raad blijft zich zorgen maken over het vaak te grote beroep dat wordt gedaan op mantelzorgers en de verwachtingen ten aanzien van de toenemende inzet van vrijwilligers.

Deze groep is al groot en doet al heel veel.

Goede ondersteuning is hier op zijn plaats.

Ook zullen zij niet in staat zijn professionele hulp te vervangen.

De Wmo raad vraagt aandacht voor verdergaande afname van privacy van cliënten.

Meer ambtenaren en hulpverleners zullen toegang hebben tot de persoonlijk dossiers.

Er moet gewaakt worden voor onnodige verspreiding van gegevens aan derde partijen.

Uit de Jutter van 28 augustus 2014

Overhandigen jaarverslag 2013 door Jan Stringer voorzitter Wmo raad aan wethouder R. Te Beest op maandag 25-08-2014.

Wmo raad Velsen overhandigt jaarverslag aan wethouder R. Te Beest

Het jaar 2013 is voor de Wmo raad Velsen in meerdere opzichten een turbulent jaar geweest.

De raad werkt sinds 2007 als adviesorgaan van het college van B&W Velsen, nadat op 1 januari 2007 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking was getreden. Feitelijk wordt de “Wmo” geleidelijk ingevoerd.

De werkzaamheden van de raad zijn een weerspiegeling van deze groeiende activiteit.

In 2013 zijn weer een aantal fundamentele beleidsstukken de revue gepasseerd, maar ook werd steeds meer aandacht besteed aan de effecten van de invoering tot dusver.

Officiële evaluaties van gemeentewege en kwaliteitsonderzoeken door onafhankelijke bureaus, maar vooral ook de informatie die ons als leden van de raad uit onze eigen achterban hebben bereikt.

Steeds weer blijkt dat communicatie een uitermate belangrijk facet vormt van de invoering van zoveel veranderingen tegelijk.

Door een gebrek aan informatie - mede door de achterblijvende wetgeving - worden de mensen die afhankelijk zijn van de maatschappelijke voorzieningen onrustig en ontstaan misverstanden.

Als Wmo raad blijven wij bij de gemeente aandringen op tijdige en begrijpelijke informatie.

De Wmo raad  staat  positief tegenover de kanteling en de toenemende vraag om participatie van iedereen.

Twee kanttekeningen hebben wij hierbij geplaatst::

  1. de kanteling mag geen bezuiniging zijn en geen compensatie voor het kwijtraken van professionaliteit en.
  2. niet iedereen is in staat te participeren in de zin van werk en niet iedereen is in staat een sociaal netwerk te onderhouden.
    Cultuurverandering kost tijd en laat zich niet forceren

De Wmo raad blijft zich zorgen maken over het vaak te grote beroep dat wordt gedaan op mantelzorgers en de verwachtingen ten aanzien van toenemende inzet van vrijwilligers.

Deze groep is al groot en doet al heel veel.

Goede ondersteuning is hier op zijn plaats.

Ook zullen zij niet in staat zijn professionele hulp te vervangen.

Wij vragen aandacht voor verdergaande afname van privacy van cliënten.

Meer ambtenaren en hulpverleners zullen toegang hebben tot de persoonlijk dossiers.

Er moet gewaakt worden voor onnodige verspreiding van gegevens aan derde partijen.

De gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk werken steeds meer samen in het sociale domein.

Ook de Wmo raden trekken steeds vaker gezamenlijk op om gemeenschappelijke adviezen uit te brengen .

Ook heeft de Wmo raad de band met de Cliëntenraad Velsen versterkt.

Wim Polman, secretaris Wmo raad Velsen