Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

achtergrond

Achtergrond zorg

Het nieuwste staat bovenaan

 

Nieuwe brochures

 • Ik woon in een zorginstelling
 • Ik heb een psychische aandoening en woon in een zorginstelling (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar)
 • Ik heb een psychische aandoening en woon in een zorginstelling (voor volwassenen)
 • Ik krijg zorg en/of begeleiding thuis
 • Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)
 • De zorg verandert

Rijksoverheid

Ik woon in een zorginstelling

In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling. En voor mensen die een indicatie hebben voor wonen in een zorginstelling, maar thuis wonen.

Brochure | 20-10-2014 | VWS

Ik heb een psychische aandoening en woon in een zorginstelling (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar)

In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. En wat dat betekent voor kinderen en jongeren met een psychische aandoening die wonen in een instelling. Of die beschermd wonen.

Brochure | 20-10-2014 | VWS

Ik heb een psychische aandoening en woon in een zorginstelling (voor volwassenen)

In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor volwassenen die zijn opgenomen in een psychiatrische instelling of een instelling voor verslavingszorg. En voor mensen met een psychische aandoening die beschermd wonen.

Brochure | 20-10-2014 | VWS

Ik krijg zorg en/of begeleiding thuis

In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die thuis zorg en/of begeleiding krijgen.

Brochure | 20-10-2014 | VWS

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) hebben.

Brochure | 20-10-2014 | VWS

De zorg verandert

In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Waarom veranderingen nodig zijn. Wat de veranderingen zijn. En wat dit voor u kan betekenen.

Brochure | 20-10-2014 | VWS

De overheid verplicht je niet om voor je buurvrouw te zorgen

ieder(in)

  Ieder(in):

  de nieuwe koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte

  Alle Ieder(in) Nieuws

  16 oktober 2014

  De overheid verplicht je niet om voor je buurvrouw te zorgen

  In het debat gisteren in de Tweede Kamer over de WMO2015 heeft staatssecretaris Van Rijn een aantal belangrijke toezeggingen gedaan die voor cliëntorganisaties van groot belang zijn. Mantelzorg wordt niet verplicht door de overheid, er komt een interventiepunt voor mensen die toch vastlopen in het systeem en de Kamer volgt het verloop van de transitie van de zorg naar gemeenten scherp.

De ontwikkeling van een nieuw gehandicaptensportbeleid

Rijksoverheid

Kamerbrief hoofdlijnen gehandicaptensportbeleid

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over stand van zaken rondom de ontwikkeling van een nieuw gehandicaptensportbeleid.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2014 | VWS

Conclusie
Het kabinet wil graag een nieuw gehandicaptensportbeleid ontwikkelen om verder in te zetten op integratie en participatie van mensen met een beperking binnen de samenleving.

De lokale verantwoordelijkheid voor het sport- en beweegbeleid en de verbindingen die lokale en regionale partijen onderling kunnen maken, vormen hierbij een uitdaging.

Uit de gesprekken met het maatschappelijk veld is gebleken dat er veel enthousiasme is om een nieuw gehandicaptensportbeleid vorm te ge-ven.

De komende maanden wil ik benutten om samen met de uitvoeringspartners te werken aan het uitwerken van (de inrichting van) het programma.

Zorg vanaf 2015: waar kunt u met uw vragen terecht?

ieder(in)

In de langdurige zorg gaat er vanaf 1 januari 2015 veel veranderen. 2015 is een overgangsjaar. Met het oog hierop heeft de overheid speciale regels in het leven geroepen om de overgang van de AWBZ naar de gemeente of zorgverzekeraar zo soepel mogelijk te laten verlopen. Toch heeft u ongetwijfeld vragen. Op onze website hebben we een uitgebreid overzicht voor u en uw leden gepubliceerd van de organisaties waar u kunt aankloppen.

https://iederin.nl/hulp-en-advies/zorg-vanaf-2015/

Vragen en antwoorden Hervorming langdurige zorg: algemeen

Rijksoverheid

Vragen en antwoorden Hervorming langdurige zorg: algemeen

Algemene vragen en antwoorden over de hervorming van de langdurige zorg: wat gaat er veranderen en waarom.

Brochure | 15-10-2014 | VWS

 • Q. Wat gaat er veranderen in de langdurige zorg?
 • Q. Welke wetten past de regering aan voor de hervorming van de langdurige zorg?
 • Q. Waarom is hervorming van de langdurige zorg nodig?
 • Q. Wanneer gaan de veranderingen van de langdurige zorg in?
 • Q. Het wetsvoorstel Wlz is in behandeling. Wat is de stand van zaken?

Link = http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/
33891_wet_langdurige_zorg

Veranderingen in de langdurige zorg

Rijksoverheid

Veranderingen in de langdurige zorg

Het kabinet wil de ondersteuning en langdurige zorg vanaf 2015 anders organiseren. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het ...

Onderwerp | VWS

Doelgroep langdurige zorg

De veranderingen in de langdurige zorg hebben gevolgen voor:

 • ouderen;
 • mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking;
 • mensen met een psychische stoornis;
 • jeugd;
 • het sociale netwerk en mantelzorgers van bovenstaande groepen.

De wijkverpleging

Rijksoverheid

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat zorgverzekeraars de wijkverpleging splitsen

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht dat zorgverzekeraars de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-09-2014 | VWS

2. De wijkverpleegkundige vormt, samen met de huisarts, inderdaad een belangrijke spil in de wijk. (...)
Zo zal vanaf 2015 de indicatierol, die nu door het CIZ wordt uitgevoerd, door de wijkverpleegkundige worden gedaan.

6. Het signaleren van de zorgbehoefte in de vorm van een indicatiestelling vindt door dezelfde zorgorganisatie plaats als de daadwerkelijke zorgverlening.

Nadere informatie voorstel van wet Wet langdurige zorg.

Rijksoverheid

Kamerbrief met nadere informatie voorstel van wet Wet langdurige zorg

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer met nadere informatie voorstel van wet Wet langdurige zorg.

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2014 | VWS

Of bij de ingediende amendementen tegenstrijdige elementen aanwezig zijn.

Tevens in welke artikelen van de Wlz het overgangsrecht geregeld is voor de zogenaamde groep cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel

Hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 of de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Rijksoverheid

Vragen en antwoorden Hervorming langdurige zorg: overgangsrecht voor cliënten Wmo en Zvw

Antwoorden op vragen over de overgangsregeling voor cliënten van wie de langdurige zorg door de hervorming van de langdurige zorg overgaat van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 of de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Brochure | 24-09-2014 | VWS

Wat is de overgangsregeling in de Wmo 2015?

 • Heeft u een indicatie voor AWBZ-zorg die doorloopt in 2015?
 • Dan houdt u recht op die zorg. Dat staat in de Wmo 2015.
 • Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als onder de AWBZ. U houdt dit recht voor de looptijd van de indicatie, maar uiterlijk tot 31 december 2015.
 • Ondertussen kan de gemeente een nieuwe beslissing nemen over uw ondersteuning.De gemeente heeft genoeg tijd om dit zorgvuldig te doen.
 • Uw oude rechten zijn beschermd totdat de nieuwe beslissing genomen is.
 • Heeft u een indicatie voor beschermd wonen (een ggz-C-pakket)?
 • Dan houdt u recht op die zorg. Dit geldt voor de looptijd van de indicatie, maar met een maximum van 5 jaar.

Wat is de overgangsregeling in de Zvw?

 • Het grootste deel van de extramurale verzorging die nu onder de AWBZ valt, is vanaf 2015 opgenomen in de Zvw. Extramuraal betekent dat mensen deze verzorging thuis krijgen.
 • Daarvoor is de Zvw uitgebreid met het recht op wijkverpleging.
 • Op 1 januari 2015 verschuiven de rechten van cliënten: het wettelijk recht op AWBZ-zorg wordt een wettelijk recht op Zvw-zorg. De zorgverzekeraar in de Zvw heeft een zorgplicht.
 • Verzekeraars garanderen de continuïteit van zorg voor cliënten.
 • Heeft u op 31 december 2014 een geldig indicatiebesluit voor verpleging of verzorging uit de AWBZ? Dan heeft u op 1 januari 2015 automatisch een geldige verwijzing voor wijkverpleging uit de Zvw.
 • Dit betekent dat u op 1 januari 2015 van dezelfde aanbieder zorg kunt ontvangen.
 • In de loop van 2015 kan de zorg op een andere manier ingevuld worden. Dit gebeurt binnen uw recht op zorg uit de Zvw.

De overheveling van zorgtaken naar de gemeenten

Rijksoverheid

Beantwoording Kamervragen over de berichten inzake de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Bergkamp (D66) over het bericht dat er geen sprake is van een zachte landing voor de overheveling van zorgtaken en het bericht ‘Brandbrief gemeenten aan Kamer over cijfers’.

Kamerstuk: Kamervragen | 24-09-2014 | VWS

Bij deze gegevens is een uitgebreide handleiding meegeleverd en op praktijkdagen hebben we deze gegevens nader toegelicht aan gemeenten.

Zorg voor voldoende aangepaste woningen

Ieder(in)

Investeer in goed wonen voor  mensen met een beperking. Om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en eigen regie te kunnen voeren, moeten woningen aansluiten op de woon- en leefbehoeften van mensen met een beperking. Dat is de kern van de boodschap die Ieder(in) tijdens de Ronde tafel 'Langer zelfstandig wonen' had voor de commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer.

Ieder(in) was een van de dertien sprekers tijdens het Ronde tafel ‘Langer zelfstandig wonen’ op 10 september.  Ieder(in) presenteerde er haar 10–punten actieplan dat is opgesteld na het grote onderzoek over wonen.

Het document Visie wonen Actieplan wonen van Ieder(in) staat onderaan dit bericht.

Downloads

Veranderingen rond het persoonsgebonden budget (PGB).

Rijksoverheid

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Brochure over de veranderingen vanaf 1 januari 2015 rond het persoonsgebonden budget (PGB).

Brochure | 23-09-2014 | VWS

Voor wie? De verandering geldt voor iedereen die met ingang van 2015 een PGB heeft op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Jeugdwet, en voor iedereen die in 2015 een PGB krijgt van het zorgkantoor (AWBZ of WLZ).

Trekkingsrecht geldt niet voor een PGB dat u in 2015 van uw zorgverzekeraar ontvangt.

Wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 betaalt u uw zorgverleners niet meer zelf. U geeft de SVB opdracht om uw zorgverleners te betalen.

De SVB betaalt zorgverleners op basis van een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling.

Mantelzorgers - Beantwoording Kamervragen eerste termijn Algemene Politieke Beschouwingen

Rijksoverheid

Mantelzorgers - Beantwoording Kamervragen eerste termijn Algemene Politieke Beschouwingen

Antwoorden van minister-president Rutte op vragen van de Tweede Kamer tijdens de eerste termijn van het debat Algemene Politieke ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-09-2014 | AZ

Mantelzorgers worden door de coalitie hard gepakt, moeten nog meer zorgen voor anderen terwijl velen al overbelast zijn. Is dit de samenleving die de premier voor ogen heeft?

Mantelzorgers

Dit kabinet zet juist in op het versterken van de positie van mantelzorgers en het verlichten van de mantelzorger bij zijn hulp aan naasten.

In de Wmo wordt geregeld dat gemeenten integraal en met enige regelmaat de situatie van de zorgbehoevende en de situatie van de mantelzorger dienen te bezien.

Daarmee komt de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger eerder in beeld en kan ondersteuning op maat vanuit de gemeente worden geboden.

De Wmo 2015 stelt gemeenten in staat om ondersteuning te bieden die aansluit bij de behoeften van de zorgbehoevende en de mantelzorger.

Gemeenten kunnen respijtzorg effectiever en efficiënter, dichterbij en meer samen met de burger, organiseren.

Daarnaast zal de wijkverpleegkundige bij een signaal van (dreigende) overbelasting snel verbinding kunnen leggen met de gemeente, zodat deze met spoed ondersteuning kan bieden aan de mantelzorger.

Voorts is er vanaf 2015 €11 miljoen aan extra middelen, als uitvloeisel van het begrotingsakkoord, structureel beschikbaar voor gemeenten voor de ondersteuning van mantelzorgers.

In 2014 is - in lijn met een motie van de leden Van der Staaij, Rutte, Otwin van Dijk, Bergkamp en Dik-Faber - € 4 mln van deze extra middelen via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten overgemaakt voor een verbetering van de ondersteuning van de individuele mantelzorger in hun gemeente.

En €6 mln is ingezet via het programma “In voor Mantelzorg” om verbeteringen in de samenwerking tussen de zorgprofessional en de mantelzorger te realiseren.

Ten slotte is het afgelopen half jaar met de relevante partijen uit de zorg- en welzijnketen en gemeenten in kaart gebracht op welke onderdelen de ondersteuning van de mantelzorger kan worden verbeterd.

Over de resultaten van de door hen opgestelde agenda, en dus ook de gezamenlijke inzet van partijen, wordt uw Kamer nog deze maand via de volgende voortgangsbrief informele zorg en ondersteuning geïnformeerd.

Kamerbrief reactie ingediende amendementen Wet langdurige zorg

Rijksoverheid

Kamerbrief reactie ingediende amendementen Wet langdurige zorg

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer met een reactie op de ingediende amendementen Wet langdurige zorg.

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-09-2014 | VWS

Amendementen nr. 19 tot en met nr. 66

Veel belangrijke aanpassingen van de Wlz

Thuiszorgorganisaties die collectief thuiszorgmedewerkers ontslaan

Rijksoverheid

Beantwoording Kamervragen over huishoudelijke verzorging en thuiszorgorganisaties die collectief thuiszorgmedewerkers ontslaan

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over het bericht dat mensen verstoken blijven van huishoudelijke verzorging en thuiszorgorganisaties collectief thuiszorgmedewerkers ontslaan

Kamerstuk: Kamervragen | 08-09-2014 | VWS

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Rijksoverheid

De algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 is afhankelijk van uw zorggebruik en de hoogte van uw inkomen. Eind 2014 betaalt het CAK de Wtcg over 2013 uit. Dit is de laatste uitbetaling van de Wtcg. De Wtcg is namelijk met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. In plaats daarvan gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden.

Beleidsvoornemens Velsen om in te spelen op de gevolgen van de extramuralisering

Collegebericht 121 van 2014 - Ouderen blijven langer thuis wonen (motie 4 van 2014)

Collegebericht 121 van 2014 - Ouderen blijven langer thuis wonen in .pdf

1. Een sluitend vangnet door sociale wijkteams

Een wijkteam is een interdisciplinair team dat laagdrempelig ondersteuning biedt aan burgers in de wijk.
In 2015 is een sluitend netwerk van sociale wijkteams in Velsen actief.

2. Ondersteunen met algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen

De gemeente kijkt bij de ondersteuning allereerst naar algemene voorzieningen (zoals de ouderenadviseur, wonenplusdiensten en hulp bij financiële administratie thuis) en als sluitstuk naar maatwerkvoorzieningen (geïndiceerde zorg). Door middel van een gesprek stelt de Wmo-consulent vast welke ondersteuning nodig is.
Het college monitort regelmatig of het bestaande voorzieningenaanbod nog aansluit bij de vraag Mocht dit niet meer het geval zijn dan past het college zijn subsidieverlening hierop aan. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn de ouderenadviseurs, hulp bij de financiële administratie thuis en klussendiensten.
Het college wil mensen bijstaan die voor elkaar willen zorgen. het college wil dit doen door de functie mantelzorgondersteuning op te nemen in de sociale wijkteams en de kennis van huisartsen over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning te bevorderen.

3. Onderzoeken en aanpakken knelpunten op de woningmarkt

De extramuralisering van de zorg betekent dat minder plekken in verzorgingshuizen nodig zijn en de vraag naar de levensloopgeschikte woningen toeneemt. Onderzocht wordt of de bestaande plaatsen in verzorgingshuizen hiertoe kunnen worden omgezet.
In kaart wordt gebracht wat nu en in de toekomst de vraag en het aanbod van wonen met een zorgbehoefte is . Knelpunten worden gesignaleerd en mogelijke oplossingen worden in de eindrapportage aangedragen. Voor dit onderzoek is een subsidie (80%) aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland in het kader van het Regionaal Actie Programma (RAP) Wonen.
Op basis van de resultaten van deze onderzoeken kan een meer gerichte aanpak van knelpunten wat betreft wonen met zorg worden gestart. Dit kan leiden tot concrete prestatieafspraken met de woningcorporaties over hun voorraad aan woningen die geschikt zijn om te wonen met zorg.

Toegang sociaal domein 2015 en Uitvoeringsnotitie Sociaal wijkteam Velsen

Raadsplein 11 september 2014

Reactie van het college op het advies over de notities “Toegang sociaal domein 2015 en Uitvoeringsnotitie Sociaal wijkteam Velsen 2014-2016” in .pdf

 • Informatie en ondersteuning
 • Informele zorg: vrijwillige inzet en mantelzorg

Toegang Sociaal Domein 2015 - Notitie over de integrale inrichting van de toegang en toeleiding tot zorg en ondersteuning in de gemeente Velsen in .pdf 26 pagina's

 • 3. Toegang en de nieuwe kijk op ondersteuning\

Uitvoeringsnotitie Sociaal wijkteam Velsen 2014-2016 in .pdf 26 pagina's

 • 2. Doelen en thema’s Sociaal wijkteam
 • Thema 2. Versterken en benutten buurtkracht: sociale netwerken, vrijwilligers en mantelzorgers
 • Thema 6. Ondersteuning
  • 3.4 Sociaal wijkteam & Partners om de eigen kracht te versterken
  • 3.6 Ondersteunende diensten
 • Bijlage 4 Uitvoeringstraject Sociaal wijkteam Velsen (plan van aanpak)

Bespreekvoorstel - Notitie Toegang en Sociaal wijkteam in .pdf

Het doel is om de eigen regie van de inwoner (en zijn omgeving) te versterken en de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen.

Het college wil op het gebied van toegang meer samenhang realiseren binnen het sociale domein.

Advies: Toegang Sociaal Domein 2015 en Uitvoeringsnota Sociaal wijkteam Velsen 2014-2016. Van Wmo raad Velsen en de Cliëntenraad Velsen in .pdf

Van de gemeente verwachten wij dan ook een gelijke omschakeling van een meer formele benadering naar een klantvriendelijke en op de mogelijkheden van de cliënt gerichte advisering en hulpverlening. Wij maken ons zorgen om de mensen die geen eigen kracht hebben om zich staande te houden in de gewijzigde wereld waar men de ins en de outs niet van kent.

Wij ondersteunen de opzet om te komen tot sociale wijkteams. Normaal gesproken geven wij geen financiële adviezen, maar nu maken we een uitzondering. De financiële gegevens die ons bekend zijn, zijn volgens ons te mager om de opzet van de sociale teams kans van slagen te geven. Kwaliteit kost geld. Wij zien om ons heen gemeentes die extra geld beschikbaar stellen aan de welzijnsinstellingen.

 • Ondersteuning mantelzorgers
 • Rol huisartsen (zijn deze betrokken / voorbereid op hun nieuwe rol)

Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk

Rijksoverheid

Kamerbrief over betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk

Brief van minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over betrouwbare publieke gezondheid en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-08-2014 | VWS

 • 2. Basisprincipes van de borging en organisatie van de publieke gezondheid
 • 3. Publieke gezondheid voor de jeugd
 • 5. Naar een publieke gezondheid die op de toekomst is voorbereid
  • 1. Meer zicht krijgen op inzet en effectiviteit van de publieke gezondheid.
  • 2. De vier pijlers van de GGD’en inhoudelijk verder uitbouwen en waar nodig versterken.

Indexeringssystematiek

Rijksoverheid

Beantwoording Kamervragen over de wijziging van de indexeringssystematiek in de langdurige zorg per 2015

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van een aantal fracties over de wijziging van de indexeringssystematiek ...

Langdurige zorg

Rijksoverheid

Infographic hervorming langdurige zorg

Publicatie | 01-08-2014 | VWS

24-uurs zorg in de Wet langdurige zorg LZ**

 • Recht op zorg, in een instelling of thuis
 • Zorg voor de meest kwetsbaren: ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige GGZ met behandeling

nieuwe ondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

 • Ondersteuning bij zelfredzaamheid
 • Ondersteuning bij participatie
 • Beschermd wonen en opvang
 • Ondersteuning mantelzorg
 • Cliëntondersteuning

nieuwe zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

 • Verpleging en persoonlijke verzorging
 • Behandeling zintuiglijke gehandicapten
 • Palliatieve zorg
 • Intensieve kindzorg

nieuw Jeugdhulp naar gemeenten

 • Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht:
 • kinderen tot 18 jaar ontvangen de hulp die nodig is. Kinderen die op grond van ernstige beperkingen hun verdere leven 24-uurs zorg of permanent toezicht nodig hebben, houden aanspraak op de Wet langdurige zorg (Wlz).

Website Overheid.nl

gesorteerd op relevantie

gesorteerd op datum

Uitwerking

 • Factsheet 2
 • In dit factsheet worden de cijfers met betrekking tot het aantal gebruikers van persoonlijke verzorging en verpleging en de onderbouwing van de percentages die in de brief van 6 november jl. – over de nadere uitwerking van de hervorming van de langdurige zorg - zijn genoemd weergeven. Lees meer

Hervorming

Wlz

Rijksoverheid

 • Fraudetoets voor de Wmo 2015 en het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Van de tussen 1 januari 2013 en 30 juni 2014 in totaal 794 afgehandelde beroepsdossiers is:
   52% ongegrond verklaard;
   25% ingetrokken;
   11% gegrond verklaard;
   12% niet ontvankelijk verklaard.
 • Toelichting tweede nota van wijziging Wlz
  • Kamerstuk | 20-08-2014 | VWS
  • 2. Modulair pakket thuis
   • 2.1 Waarom een modulair pakket thuis?
   • 2.2 Vormgeving modulair pakket thuis
  • 3. Zorgkantoren verantwoordelijk voor verstrekking persoonsgebonden budget
  • 4. Woningaanpassingen ook voor meerderjarigen op grond van de Wlz verzekerd
  • 5. Hulpmiddelen en woningaanpassingen voor mensen die thuis blijven wonen worden in 2015 nog door de gemeenten verstrekt
  • 6. Wijzigingen in het overgangsrecht, budgetgaranties
   • 6.1 Overgangsrecht voor verzekerden met een hoog zzp, budgetgarantie overbruggingszorg
   • 6.2 Overgangsrecht voor verzekerden met een laag zzp
   • 6.3 Overgangsrecht voor verzekerden die ggz-behandeling met verblijf nodig hebben
   • 6.4 Overgangsrecht voor verzekerden met veel extramurale zorg
  • 7. Tijdelijke subsidies voor zorginfrastructuur en kapitaallasten
 • Tweede nota van wijziging Wet langdurige zorg
  • Kamerstuk: Nota van wijziging | 20-08-2014 | VWS
 • Uitvoering langdurige zorg 2015