Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Achtergrond

Overheveling van taken: zorg, jeugdhulp, werk en inkomen

Met ingang van 2015 draagt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor drie belangrijke ‘sociale’ taakgebieden over aan de gemeenten.

Deze ‘drie decentralisaties’ hebben betrekking op de zorg aan langdurig zieken en ouderen, de jeugdzorg en op werk en inkomen.

De totale gemeentebegroting neemt hierdoor met 16% (€ 23 miljoen) toe.

De gemeente kan dit extra geld van het Rijk naar eigen inzicht besteden aan de verschillende nieuwe taken, maar moet ook de organisatiekosten ervan betalen.

Omdat de decentralisatie een bezuinigingsoperatie van het Rijk is, is dat nog een fikse uitdaging.

Er zijn voor de diverse taakgebieden nieuwe wetten opgesteld.

Zoals elke gemeente staat ook Velsen voor de ingrijpende taak om de overgang van centraal naar decentraal in goede banen te leiden en daarvoor lokaal de organisatie klaar te stomen.

Het is de bedoeling dat hierbij voor de meest mensen die hulp, ondersteuning of zorg krijgen in 2015 niets of weinig verandert.

Zorg voor thuiswonenden

Eén van de decentralisaties betreft de ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een beperking die thuis wonen.

Deze dienstverlening valt vanaf 1 januari onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Deze wet stelt gemeenten in staat ondersteuning te bieden, waarmee iemand zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven.

Aan mensen die, bijvoorbeeld als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie moeten verlaten of psychische problemen hebben, kan de gemeente ook plaats bieden in een beschermde woonomgeving.

De gemeente bekijkt welke ondersteuning iemand nodig heeft en kan daarvoor een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken.

Daarmee kan de cliënt zelf de gewenste ondersteuning inkopen.

Afhankelijk van leeftijd, inkomen en vermogen kan ook een eigen bijdrage worden gevraagd.

Met de nieuwe Wmo-taken is in Velsen bijna€ 8 miljoen gemoeid.

Samen met andere gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland heeft het gemeentebestuur afspraken gemaakt met 30 zorgaanbieders, om te garanderen dat hulpbehoevenden met een indicatie ook vanaf 1 januari 2015 goede ondersteuning krijgen.

De contracten hiervoor zijn op 29 september jl. door de gemeente ondertekend.

De wet gaat ervan uit dat mensen ook bereid zijn voor elkáár te zorgen: vrijwilligerswerk is dus onmisbaar.

Daarom zal de Stichting Welzijn Velsen in 2015 gericht subsidie ontvangen om onder meer het BUUVinitiatief te versterken. BUUV brengt mensen bij elkaar die iets voor elkaar willen betekenen en het doel is Overheveling van taken: zorg, jeugdhulp, werk en inkomen om hierbij zoveel mogelijk organisaties en ‘informele’ zorgvrijwilligers te betrekken.

Via de sociale wijkteams, en in samenspraak met huisartsen en andere zorgverleners, wil het gemeentebestuur deze ‘informele zorg’, zowel mantelzorgers als vrijwilligers, actief ondersteunen en waarderen.

Jeugdhulp: preventie én zorg volledig in handen gemeente

Het kabinet wil ook de jeugdzorg eenvoudiger maken.

De nieuwe Jeugdwet is de tweede decentralisatie waardoor de gemeente vanaf 2015 veel nieuwe taken krijgt.

De gemeente was al verantwoordelijk voor het preventief jeugdbeleid, en in beperkte mate voor hulpverlening.

Vanaf 1 januari vallen preventie en zorg volledig binnen het gemeentelijk takenpakket, goed voor een extra begrotingspost van circa € 8 miljoen.

In de jeugdzorgregio IJmond, waarin Velsen samenwerkt, is een inventarisatie gemaakt van alle aanbieders en zijn afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg.

Bestaande aanbieders krijgen in 2015 en 2016 de tijd zich aan de nieuwe situatie aan te passen, zodat zij een ‘zachte landing’ kunnen maken in de aanloop naar nieuwe afspraken met ingang van 2017.

Ook zijn er afspraken gemaakt om in het overgangsjaar 2015 zorgcontinuïteit voor cliënten te kunnen waarborgen.

De jeugdhulp is toegankelijk via de Sociale Wijkteams, die alle hulpvragen afhandelen en zich vooral richten op preventie, het oplossen van opgroei- en opvoedingsvragen en het bieden van lichte opvoedingsondersteuning.

Het gemeentebestuur wil ook de Jeugdgezondheidszorg laten aansluiten bij de jeugdhulp.

Daarnaast zijn het AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) en de Crisisdienst al bovenregionaal georganiseerd.

Participatiewet: iedereen werkt naar vermogen mee

Met de Participatiewet komt er per 1 januari één regeling voor de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt, ter vervanging van de bijstand (WWB), de Wajong en de sociale werkvoorziening (Wsw).

De nieuwe wet moet meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers.

Daarvoor is de regionale organisatie ‘IJmond Werkt!’ opgericht.

Het idee ‘iedereen doet mee’, naar vermogen, betekent ook dat inwoners met een laag inkomen hulp krijgen om hun financiële en maatschappelijke positie te verbeteren zodat ze niet in een sociaal isolement terechtkomen.

Voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening krijgt Velsen van het Rijk met ingang van 2015 jaarlijks € 200.000 extra te besteden.

In totaal groeit de begroting voor het programma ‘Werk en Inkomen’ als gevolg van deze decentralisatie met zo’n € 8 miljoen.

Begrotingsspecial 2015 13 november 2014