Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

achtergrond

‘Intensievere samenwerking IJmond’

1 oktober 2015

   IJmond - In de IJmondcommissie is gesproken over een intensievere samenwerking tussen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

   In het gemeentehuis van Heemskerk ging het over intensiever samenwerken op basis van een strategische IJmondagenda.

   Een agenda die bestaat uit elf onderwerpen die zowel inwoners, ondernemers als maatschappelijke organisaties raken.

   Deze onderwerpen zijn de IJmondiale arbeidsmarkt, de woonvisie, de omgevingsvisie, e-dienstverlening, de veiligheidsagenda, de samenwerking op het gebied van de jeugdzorg, werk en inkomen, zorg aan langdurig zieken en ouderen, de detailhandelsvisie, toerisme en recreatie, Techport IJmond, de beleidsvisie op kunst en cultuur en het milieubeleidsprogramma.

    Als eerst was het woord aan een inspreker, de heer Winkelaar namens Schuldhulpmaatje IJmond.

   Hij gaf aan voorstander te zijn van een intensievere samenwerking.

   ‘Zo kunnen grote onderwerpen opgepakt worden, die één gemeente niet zelfstandig voor elkaar kan krijgen’.

    Dat dit de enige inspreker was bij zo’n belangrijk onderwerp was voor veel commissieleden aanleiding om de wens uit te spreken om inwoners te informeren en te betrekken bij het werk van de IJmondcommissie en de strategische agenda.

    Hierna lieten alle fracties uit de IJmond hun licht schijnen over het voorstel om intensief samen te gaan werken op de elf onderwerpen.

    Tijdens de commissievergadering bleek dat de partijen voorstander om de bestaande samenwerking te evalueren.

   Hiermee was gestart in 2013 en dit bestond uit vijf beleidsonderwerpen.

   Ook wilde de raadsleden uit de drie gemeenten een werkconferentie organiseren om de samenwerking uit te breiden naar elf onderwerpen.

    ‘We moeten vooral al werkende gaan bekijken hoe de samenwerking zich verder ontwikkelt’ was een veelgehoord argument onder de raadsleden.

   Uiteindelijk werd er afgestemd dat er zowel een evaluatie moet komen, als een bijeenkomst waarin de doelstellingen worden afgestemd van de intensievere samenwerking op de elf beleidsonderwerpen.

    Omdat de IJmondcommissie een adviescommissie is waarin alle partijen uit de drie gemeenteraden vertegenwoordigd zijn, werd er geen besluit genomen.

   Dit zal gebeuren in de eigen gemeenteraad op de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.