Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

achtergrond

Hoe verandert mijn zorg?

Wethouders: ‘We staan dichtbij’

Iedereen kent wel iemand in de buurt waarmee het minder goed gaat. Een alleenstaande oudere die nauwelijks meer buiten komt, een gezin met een gehandicapt kind of iemand die al een langere tijd werkloos is. Of wellicht herkent u zichzelf hierin.

Tot nu toe financiert de Rijksoverheid veel vormen van hulp en ondersteuning die mensen nodig hebben. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor onderdelen die eerst landelijk georganiseerd waren. Dus ook in Velsen. Dat is spannend, maar vooral een kwestie van goed overleg met verschillende partijen zoals zorgaanbieders, jeugdhulpverlening, Wmo-raad en cliëntenraad. Maar ook met andere gemeenten zoals Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, de regio Haarlem en soms nog breder. In het college van B&W trekken we daarin met drie wethouders gezamenlijk op om ervoor te zorgen dat de veranderingen in Velsen goed landen.

Overigens verwachten we dat veel mensen die nu al hulp en ondersteuning krijgen maar weinig van die veranderingen vanaf 1 januari 2015 zullen merken. Mensen die hulp nodig hebben blijven dit krijgen. In 2015 gaan we vooral met mensen in gesprek. Maar als u nu al vragen hebt, stel ze dan alstublieft! Er staan nu al veel antwoorden op de website van de gemeente Velsen, die de komende tijd steeds verder worden aangevuld.

Hulp en ondersteuning dichtbij. Dat is wat ons voor ogen staat. De gemeente staat dichterbij u dan de Rijksoverheid. Maar het idee is ook dat de persoonlijke leefomgeving de komende jaren een grotere rol krijgt bij het geven van hulp en ondersteuning van mensen in onze eigen buurten en wijken. Wat ons daarbij steunt is de wetenschap dat veel Velsenaren al goed voor elkaar zorgen. De betrokkenheid is groot, waar je ook komt in Velsen. Laten we dat vooral benutten, en waar dat kan, helpt de gemeente daarbij.

Annette Baerveldt, Robert te Beest en Arjen Verkaik,
Wethouders gemeente Velsen

Wat verandert er in 2015 in hulp, ondersteuning en het werk/inkomen?

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente Velsen er veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij – net als alle andere gemeenten in Nederland.

Zo krijgt de gemeente de begeleiding en dagbesteding van haar inwoners in haar takenpakket (de Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor alle hulp en ondersteuning aan jeugdige inwoners van Velsen en hun ouders (de nieuwe Jeugdwet).

Daarnaast moet Velsen ervoor gaan zorgen dat zoveel mogelijk mensen met een beperking aan het werk gaan, bij voorkeur bij een reguliere werkgever (Participatiewet).

In deze speciale uitgave van de Infopagina zetten wij de belangrijkste veranderingen op een rij en leest u waar u meer informatie kunt vinden.

Wat doet de gemeente vanaf 1 januari 2015?

De veranderingen op een rij

1. Individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf

De gemeente wordt verantwoordelijk voor de zorg voor mensen die thuis wonen met individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.

Dat zijn ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Deze taken vallen tot 1 januari 2015 onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten en daarna onder de Wet maatschappelijke ondersteuning; de gemeente voert die wet uit.

2. Jeugdhulp

De nieuwe Jeugdwet regelt dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp in en rondom het gezin: specialistische hulp voor jeugd met een beperking, jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg), gesloten jeugdhulp en het onderdeel ‘preventie’ van de jeugdgezondheidszorg. Een uitzondering is de hulp die valt onder de Wet langdurige zorg. De gemeente geeft informatie en advies, en de instellingen bieden professionele hulp. Veiligheid staat daarbij voorop. De gemeente werkt intensief samen met zorg- en hulpverleningsinstanties, andere overheden, en met instanties die betrokken zijn bij onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. Jeugdigen

die op 31 december 2014 in zorg zijn, behouden deze in 2015. Als de indicatie in 2015 afloopt, dan gaat de gemeente met de cliënt hierover in gesprek (herindicatie).

3. Werk en inkomen

Mensen met een bijstandsuitkering en zij die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat van groot belang, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. Gemeenten gaan vanaf 1 januari 2015 uit van wat mensen wél kunnen en gaan daar een grote rol in spelen. Gemeenten bieden waar nodig ondersteuning aan reguliere werkgevers en aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als werk niet mogelijk is, dan zet de gemeente in op vrijwilligerswerk. Dit wordt geregeld in de Participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabinet iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen weer mee te doen in de samenleving.

4. Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op een passende onderwijsplek. Schoolbesturen zijn er voor verantwoordelijk de kinderen met een handicap, stoornis of gedragsproblemen – die extra ondersteuning nodig hebben – een passende onderwijsplek te bieden. Het uitgangspunt daarbij is regulier onderwijs met extra begeleiding, en anders gaan kinderen naar het speciaal onderwijs. Gemeente en het onderwijs werken hier samen aan, omdat het gaat om kinderen die ondersteuning of zorg nodig hebben. Dit is geregeld in de wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 is ingegaan.

2015: een overgangsjaar

Voor de meeste mensen die in 2014 hulp, zorg of ondersteuning krijgen, verandert er niets. In de loop van 2015 wordt hun situatie en hulpvraag doorgenomen en worden er nieuwe afspraken gemaakt.

Indicaties die in 2015 aflopen of doorlopen tot 1 januari 2016 worden vervangen door een nieuwe. Die is gebaseerd op deze uitgangspunten: wat kunnen mensen zelf, wat kan de omgeving betekenen en wat moet de gemeente doen. In 2015 doen we daar ervaring mee op, leren we daarvan en stellen we waar nodig afspraken bij. 2015 wordt een overgangsjaar. Wie echt hulp en zorg nodig heeft, krijgt die ook.

De cliënten die vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, krijgen daar in 2014 nog een persoonlijke brief over.

Waarom verandert er zoveel?

De afgelopen jaren zijn de kosten van hulp, ondersteuning en zorg sterk gestegen, onder andere door bureaucratie en versnippering van het aanbod.

De Rijksoverheid verwacht dat dit beter en goedkoper kan door dit dicht bij de mensen te organiseren.

De gemeenten kennen hun inwoners en weten hoe het hulpaanbod werkt. Daarom kunnen zij dit ook goed organiseren, samen met informele en professionele organisaties. Omdat de gemeente voor inwoners dichtbij is, kan zij eerder problemen signaleren en tijdig ondersteuning bieden en zo voorkomen dat problemen groter worden.

De taken komen naar de gemeente met minder geld dan er nu beschikbaar is. Dit vraagt dus ook om een slimme en minder bureaucratische organisatie.

Maar het betekent ook dat hulp, ondersteuning en zorg minder vanzelfsprekend zijn en soberder worden dan we nu gewend zijn.

Wat blijft bij het oude?

De zorg en ondersteuning voor iedereen die in een instelling woont, blijft hetzelfde. Een instelling kan een verpleeg- of verzorgingshuis zijn, een instelling in de gehandicaptenzorg of in de psychiatrie. Het gaat om persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling, individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en voor vervoer, vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling en woningaanpassingen.

Daar blijft het Rijk verantwoordelijk voor, onder de wet ‘Wet langdurige zorg’, die waarschijnlijk ook ingaat op 1 januari 2015. Daar moet, op het moment dat deze krant wordt gedrukt, de Eerste Kamer nog over besluiten.

Brede samenwerking

De gemeente krijgt er dus veel belangrijke taken bij, die zij niet alleen kan doen. Velsen werkt daarin nadrukkelijk samen met partners zoals cliënten(organisaties), zorgverleners, IJmond Werkt!, welzijnswerk en schoolbesturen – zowel binnen de gemeente als in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland, en zelfs breder. De sleutel van het succes ligt in de samenwerking tussen al deze partijen. Velsen zoekt samenwerking met professionals en zoekt samen met hen naar passende oplossingen.

Waar vindt u nog meer informatie?

Sociaal Wijkteam Velsen Eind oktober 2014 start de gemeente Velsen met twee Sociale Wijkteams in IJmuiden- Noord & Zuid, en Zee- en Duinwijk / IJmuiden- West. In 2015 komen er nog twee bij, waarna er Sociale Wijkteams zijn voor heel Velsen.

Zie ook het artikel
Uitvoeringsnotitie Sociaal wijkteam Velsen 2014-2016

Komt u er zelf niet uit met vragen over (bijvoorbeeld) wonen, inkomen, zorg voor uzelf of voor een ander of over het huishouden? Het Sociaal Wijkteam Velsen kan u ondersteunen; zij zijn dichtbij, komen naar u toe als u dat wilt, denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing.

Zij leggen contacten waar dat nodig is, ook met andere deskundigen. Zodat u daarna weer zelf verder kunt.

De leden van de Sociale Wijkteams komen uit organisaties zoals MEE, Socius, Stichting Welzijn Velsen en Zorgbalans. Er zijn korte lijnen met de gemeente Velsen en met het Centrum voor Jeugd en Gezin IJmond. Voor rechtstreeks contact met het Sociaal Wijkteam belt u 088-8876970 of mailt u naar contact@swtvelsen.nl. Of u belt het algemene nummer van de gemeente Velsen: 140255.

Zoekt u een instantie in Velsen op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn of wonen: kijk dan op de Hulpwijzer van Velsen.

Zoekt u iemand die een klusje voor u kan doen? Of wilt u (af en toe) wat voor een ander betekenen: kijk dan bij BUUV.

Op www.hulpwijzervelsen.nl vindt u de gegevens van alle mogelijke organisaties en instanties met uw vragen over zorg & ondersteuning, welzijn en wonen. Bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft bij boodschappen doen, of informatie zoekt over een aangepaste woning omdat uw kind een beperking heeft. Er staat veel praktische informatie op en ervaringen van anderen.

Op www.BUUV.nu – de sociale marktplaats voor en door bewoners van (onder andere) Velsen– kunt u vragen stellen en uw diensten aanbieden. BUUV draait om dingen die je als buurt- of stadsgenoten voor elkaar kunt doen: een klusje in huis of in de tuin, hulp bij de computer, een lift naar de dokter, en ga zo maar door.

Op www.velsen.nl staat onder ‘Hoe verandert mijn zorg?’ informatie over de veranderingen in de zorg, hulp, werk & inkomen. De meeste tekst in deze speciale uitgave staat daar ook op. De informatie wordt steeds aangevuld.

Landelijke websites

www.hoeverandertmijnzorg.nl

voor cliënten die langdurige zorg krijgen. Uitleg over de veranderingen in de langdurige zorg voor volwassenen en jeugd, en over overgangsrechten naar nieuwe zorg.

www.dezorgverandertmee.nl

informatie over zorg en ondersteuning thuis (Wmo), over de Jeugdwet, over verzekerde (medische) zorg thuis, en langdurige zorg. De informatie wordt steeds aangevuld.

www.regelhulp.nl

een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Actuele informatie over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ (Centrum voor indicatie van Zorg), het UWV (werk en inkomen) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

www.digitalezorggids.nl

een kennisplatform over digitale zorgtoepassingen voor patiënten, zorgverleners en zorginstellingen. De Digitale Zorg- Gids wil de bewustwording, inzicht en helderheid geven over eHealth; het is een initiatief van patiëntenfederatie NPCF.

www.ciz.nl

de website van het Centrum voor Indicatiestelling van Zorg. Het CIZ geeft indicaties af of toetst de aanspraak op Awbz-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel Awbz-zorg u kunt krijgen en in welke vorm.

www.uwv.nl

het UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Deze instantie helpt werkzoekenden aan het werk te komen of te blijven, verzorgt (onder andere) WW- en WAO-uitkeringen en beoordeelt arbeidsongeschiktheid.

www.werk.nl

deze website is nauw verbonden met die van het UWV. Op werk.nl kunt u vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen.

www.hetcak.nl

de website van het Centraal Administratie Kantoor, dat onder andere de eigen bijdragen voor Awbz-zorg en de Wmo berekent en int, en compensaties voor bepaalde kosten verstrekt. Er staan telefoonnummers op voor vragen over de Wmo, zorg zonder verblijf en zorg met verblijf, compensatie eigen risico en Wtcg (chronisch zieken en gehandicapten).

23 oktober 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl