Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Achtergrond

Nieuwe sociale taken

De Rijksoverheid gaat de komende jaren diverse taken decentraliseren.

Met andere woorden, vanaf 2015 gaat niet de centrale maar de lokale overheid zich daarmee bezighouden.

Drie van deze decentralisaties hebben betrekking op het ‘sociale domein’: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz), de Jeugdzorg en de Participatiewet.

Dat brengt voor Velsen, zoals voor iedere gemeente, extra taken met zich mee en nu vooral ook nog de nodige onzekerheden.

Anderzijds biedt het ook gelegenheid om plaatselijk meer samenhang in de dienstverlening te brengen en meer mensen beter van dienst te zijn tegen lagere kosten.

De gemeente zal vooral een regierol vervullen, en nauw samenwerken met verschillende partners, zoals bijvoorbeeld de huisartsen.

Voor de Awbz wordt in IJmondverband al hard gewerkt aan de voorbereiding van de decentralisatie.

Het gaat onder meer om een grote groep mensen die op dit moment via de Awbz gebruik maken van dagbesteding en begeleiding.

Vanaf 1 januari 2015 wordt dit de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Hetzelfde geldt voor alle onderdelen van de Jeugdzorg: het deel waarvoor nu nog de provincie verantwoordelijk is, de gesloten jeugdzorg onder regie van het ministerie van VWS, de jeugd-GGZ, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren via de Awbz, en de jeugdbescherming en jeugd-reclassering van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dit wordt allemaal ondergebracht in een integrale nieuwe Wet Jeugdhulp, die de verantwoordelijkheid bij de gemeenten neerlegt.

IJmond Werkt!

Ook de Participatiewet (waarin de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en deels de Wajong worden samengevoegd) treedt per 1 januari 2015 in werking.

Vooruitlopend hierop heeft Velsen, op het gebied van reïntegratie, de krachten al gebundeld met andere IJmondgemeenten in het project ‘IJmond Werkt!’.

Door zoveel mogelijk groepsgewijs te werken komen de eigen kracht van de werkzoekende én die van de organisatie allebei optimaal tot hun recht, en kunnen zoveel mogelijk mensen naar werk worden bemiddeld.

De Participatiewet heeft echter ook betrekking op uitkeringsgerechtigden die (nog) niét aan het werk kunnen en via de gemeente inkomensondersteuning en zorg moeten ontvangen.

Juist de overlap met de decentralisaties van de andere wetten kan hier mogelijk besparingen opleveren.

De gemeente houdt niettemin ook rekening met tegenvallers.

Uit de Jutter van 14 november 2013