Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Participatiewet

IJmond – Op 20 februari is in de Tweede Kamer overeenstemming bereikt over de Participatiewet.

De IJmondgemeenten zijn niet blij met het resultaat, waarbij is afgesproken dat Wajongeren bij het UWV blijven.

Alleen jongeren die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn kunnen na 1 januari 2015 een Wajong-uitkering krijgen.

Jongeren van wie de aanvraag niet wordt goedgekeurd vallen wel onder de Participatiewet.

De gemeenten vragen zich daarom af of men nog wel kan spreken van een decentralisatie op dit vlak.

Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties van AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet een feit.

De voorbereidingen van de drie centralisaties zijn nu in volle gang.

Er wordt in de IJmond een samenhang gecreëerd door een centrale intake via één methodiek: een gezin, een plan, een regisseur.

Deze integrale aanpak werkt efficiënter en kost dus minder.

Wel moet worden gewaakt voor een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en moet er zorgvuldig worden omgegaan met gevoelige gegevens.

In de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond wordt steeds meer samengewerkt.

Zo wordt de jeugdwerkloosheid gezamenlijk bestreden en de werkgeversdienstverlening wordt centraal ingericht.

Voor Zuid-Kennemerland via Werkplein Haarlem en in de IJmond via het werkgeversservicepunt bij IJmond Werkt!

Op beide locaties worden werkzoekenden en werkgevers samen met het UWV op gelijke wijze via ICT bediend. Daardoor wordt onderlinge concurrentie voorkomen.

In de nieuwe Participatieweg wordt de doelgroep met een 'beperkte loonwaarde' begeleid naar garantiebanen.

Een instantie bepaald de loonwaarde.

Mensen die op de wachtlijst voor sociale werkvoorziening staan en wajongeren met arbeidsvermogen zullen met voorrang op deze banen geplaatst worden.

Waarschijnlijk zal UWV hierin een prominente rol gaan spelen.

IJmond Werkt! is intussen volop aan de slag.

In 2013 zijn grote aantallen klanten geholpen met het vinden van werk.

IJmond Werkt! Fungeert ook als gemeentelijk 'uitzend- en re-integratieburau'.

Het financieel kader zal waarschijnlijk rond het zomerreces worden vastgesteld.

Karin Dekker

Uit de Jutter van 13 maart 2014