Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Achtergrond

1 oktober op de weekmarkt

Sociaal Wijkteam IJmuiden

   Heeft u vragen over financiën, zorg, eenzaamheid? Op donderdag 1 oktober van 11.00 - 14.00 uur staat het Sociaal Wijkteam IJmuiden Noord-Zuid op de weekmarkt in IJmuiden om met u mee te denken.

    Het Sociaal Wijkteam kan u ondersteunen bij vragen over bijvoorbeeld financiën, eenzaamheid, zorg en dagbesteding.

   Wij komen naar u toe als u dat wilt, denken met u mee, bieden een luisterend oor en zoeken samen met u naar een passende oplossing.

   We leggen contacten waar dat nodig is, ook met andere deskundigen, in goed overleg met u.

Partners

    In het Sociaal Wijkteam werken verschillende organisaties samen uit het maatschappelijk werk (Socius en MEE), Welzijnswerk (Stichting Welzijn Velsen), wijkverpleging (Zorgbalans en de Zorgspecialist) en Wmo (Gemeente Velsen).

    Deze professionals zijn er allemaal, 1 oktober.

   Ze kunnen u vertellen wat het Sociaal Wijkteam voor u kan betekenen en al uw vragen beantwoorden.

Bellen kan ook

    Kunt u niet naar de markt komen? Bel ons dan! Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 088-8876970, via het algemene nummer van de gemeente 140255 of via de mail contact@swtvelsen.nl.

Uit de Jutter van 24 september 2015

Uitvoeringsnotitie Sociaal wijkteam Velsen 2014-2016

Zie ook het artikel Waar vindt u nog meer informatie?

Inleiding

Velsen bouwt samen met de regiogemeenten Beverwijk en Heemskerk in de IJmond aan een nieuw stelsel van maatschappelijke ondersteuning. Velsen heeft op 1 januari 2013 de notitie ‘Op eigen kracht’ (de Startnotitie voor de Kanteling van de Wmo in Velsen) vastgesteld.

Daarmee werd een eerste startschot gegeven dat Velsen de zorg en ondersteuning van inwoners anders gaat organiseren.

In plaats van recht op zorg voor alle inwoners, gaat de gemeente ervan uit dat de inwoners hun problemen eerst zelf proberen op te lossen. Ze maken daarbij gebruik van hun eigen omgeving.

Lost het probleem zo niet op, dan is er ondersteuning door vrijwilligers en door nabije, herkenbare professionals.

Hiermee is geanticipeerd op de nieuwe taken die vanaf 1 januari 2015 worden gedecentraliseerd.

Dit zijn kort samengevat: de volledige jeugdhulp, langdurige zorg aan inwoners, ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk.

De laatste jaren is binnen de sectoren zorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn ook een pleidooi te horen voor een omslag naar een betere, minder complex georganiseerde dienstverlening.

Het Sociaal wijkteam is een belangrijk middel om het nieuwe stelsel vorm te geven.

Een integrale, outreachende en meer generalistische aanpak in de nulde en eerste lijn blijkt voor de inwoners goede oplossingen te bieden voor hun hulpvraag en is op termijn ook goedkoper en effectiever.

Bovendien lijkt deze aanpak duurzamer, als dit gebeurt in samenwerking met vrijwilligers in de buurt en in samenspel met de tweede lijn (Wmo-geïndiceerde hulp/ Zorgverzekeringswet).

Mede op basis van kennis en kunde in andere gemeenten, geeft Velsen ‘versneld en verstevigd’ invulling aan het wijkgericht werken zodat vanaf 1 januari 2015 een dekkende aanpak voor Velsen staat.

Vanuit het programma Transitie Sociaal Domein wordt dit proces aangestuurd.

Leeswijzer

  • In hoofdstuk 1 wordt aangegeven wat de belangrijkste uitgangspunten zijn vanuit de notitie ‘Toegang Sociaal Domein 2015’.
  • In hoofdstuk 2 worden de doelstelling en de zes thema’s waarmee het Sociaal wijkteam te maken krijgt uitgewerkt in opgave, maatschappelijk effect en opdracht.
  • Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een vertaalslag gemaakt naar de concrete taken en samenstelling van het Sociaal wijkteam.
  • In hoofdstuk 4 de werkwijze van het Sociaal wijkteam.
  • In hoofdstuk 5 komt registratie en monitoring aan de orde.
  • In hoofdstuk 6 een toelichting op communicatie en burgerparticipatie als randvoorwaarde voor een succesvol Sociaal wijkteam.
  • Hoofdstuk 7 de samenwerkingsstructuur tussen gemeente en haar partners.
  • In hoofdstuk 8 de financiën.
  • In de bijlagen een plan van aanpak voor de komende periode en een overzicht van de te nemen stappen en welke resultaten we willen gaan realiseren op de korte termijn.

Twee Sociaal Wijkteams Velsen erbij

19-01-2015

In januari 2015 komen er twee Sociaal wijkteams bij in Velsen. Er komt een Sociaal wijkteam voor Velsen-Noord & Velserbroek, en een Sociaal wijkteam voor Driehuis, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en Spaarndammerpolder.

De teams ondersteunen iedereen met een probleem in het dagelijks leven die er zelf niet uitkomt.

Wie er zelf niet uitkomt met een vraag over (bijvoorbeeld) wonen, inkomen, zorg voor zichzelf of een ander kan contact opnemen met het Sociaal wijkteam Velsen.

Deze teams zijn deskundig op het gebied van zorg, maatschappelijk werk, welzijnswerk en wijkverpleging.

Zij zijn dichtbij, komen langs, denken mee en zoeken mee naar een oplossing.

Zij leggen contacten waar dat nodig is, ook met andere deskundigen – zodat inwoners van Velsen daarna weer zelf verder kunnen.

De teams die nu van start gaan, sluiten aan op de andere twee Sociaal Wijkteams.

Deze teams werken vanaf 2015 al voor Zee-en Duinwijk & IJmuiden-West, en voor IJmuiden-Noord & -Zuid.

Nu is er een dekkend aanbod van Sociaal wijkteams in Velsen.

De Sociaal wijkteams zijn te bereiken via 088-8876970 en via contact@swtvelsen.nl.

Ze zijn ook te bereiken via het algemene nummer van de gemeente Velsen: 140255.

Sociale Wijkteams Velsen van start in IJmuiden

Vanaf woensdag 22 oktober zijn er twee Sociale Wijkteams actief in IJmuiden. Een in IJmuiden-Noord & -Zuid, en een tweede team in IJmuiden Zee-en Duinwijk / IJmuiden-West.

Begin 2015 komen er nog twee teams bij, waarna er Sociale Wijkteams zijn in heel Velsen.

Er gaat veel veranderen in de relatie tussen de inwoners van Velsen en de vraag naar hulp of ondersteuning.

De Sociale Wijkteams spelen hierbij een belangrijke rol. Komt u er zelf niet uit met een vraag over (bijvoorbeeld) wonen, inkomen, zorg voor uzelf of voor een ander, of over het huishouden.

Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam.

Dat  team bestaat uit deskundige mensen met verstand van zaken en een luisterend oor.

Ze komen naar u toe (als u dat wilt), denken mee en zoeken samen met u naar een oplossing.

Er worden contacten gelegd waar dat nodig is, ook met andere deskundigen, zodat u daarna weer zelf verder kunt.

Een  team bestaat uit medewerkers van de organisaties  MEE, Socius, Stichting Welzijn Velsen en Zorgbalans. 

Deze samenwerking is bevestigd tijdens een bijeenkomst op 22 oktober in het gemeentehuis van Velsen.

Het Sociaal Wijkteam heeft ook korte lijnen met de gemeente Velsen en met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Persbericht
22 oktober 13.00 uur met foto