Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Zorg

Respijtzorg en logeeropvang

Rijksoverheid

Uitleg over verblijf met kortdurende zorg in het gemeentelijk domein.

Kamerstuk | 21-11-2014 | VWS

Mantelzorgers moeten erop kunnen vertrouwen dat zij - als het nodig is - tijdig een beroep kunnen doen op ondersteuning voor henzelf en voor hun naasten. Een belangrijke vorm van ondersteuning kan zijn het bieden van respijtzorg, dat wil zeggen: het tijdelijk overnemen van de totale zorg waardoor een mantelzorger tijdelijk ontlast wordt van zijn taak. Verschillende vormen van respijtzorg zijn daarbij mogelijk, zoals thuisopvang, dagopvang, kortdurend verblijf of inzet van informele zorg.

Kortdurend verblijf in het gemeentelijk domein (Wmo/Jeugdwet)

De AWBZ-aanspraak kortdurend verblijf komt te vervallen en is ondergebracht in het gemeentelijk domein (de Wmo 2015 en de Jeugdwet), als onderdeel van de verantwoordelijkheid van gemeenten om mantelzorgers te ondersteunen. Kortdurend eerstelijns verblijf in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Een deel van de huidige kortdurende zorg met verblijf onder de AWBZ betreft geneeskundige zorg voor mensen met een medische noodzaak tot kortdurende opname, die er steeds op gericht is om mensen daarna weer thuis te kunnen laten wonen.

Logeeropvang in de Wlz

Iemand behoort tot de Wlz indien er een blijvende behoefte is aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

Wlz-indiceerbaren met een extramurale indicatie voor kortdurend verblijf

Ik heb besloten dat een groep van 14.000 cliënten; de Wlz-indiceerbaren, via het Wlz-overgangsrecht rechtstreeks kunnen instromen in de Wlz. Deze groep bevat ook een groep cliënten met een CIZ-indicatie voor Kortdurend Verblijf7. Indien deze mensen voor de Wlz kiezen krijgen zij in 2015 zorg vanuit de Wlz, waaronder ook Kortdurend Verblijf.

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over kortdurende zorg met verblijf in AWBZ, Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2014 | VWS

In onderstaand schema heb ik de situatie vanaf 2015 samengevat:

Wet Wmo/Jeugdwet Wlz Zvw
Benaming Respijtzorg Logeeropvang Kortdurend eerstelijns verblijf
Voor wie Mensen met Wmo of Jeugdzorg ten behoeve van het ontlasten van de mantelzorg Mensen met Wlz indicatie die thuis wonen (incl. groep ‘Wlz indiceerbaren’) Mensen met tijdelijke behoefte aan medisch noodzakelijk verblijf
Aandachtspunten Kortdurend verblijf is één van de mogelijke vormen om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten Maximaal 2 etmalen per week. In PGB alleen in te kopen bij toegelaten instellingen In 2015 uitvoering tijdelijk via Wlz subsidieregeling eerstelijns verblijf 2015