Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Achtergrond

Participatiesamenleving is nog ver weg

Velsen - De Kanteling van de WMO staat voor de verandering van de klassieke verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving.

‘Maar die participatiesamenleving is nog ver weg’, valt te lezen in de nieuwsbrief van Gehandicapten Beraad Velsen.

‘Er is meer nodig dan het kabinet nu voorstelt.

Participatie is alleen mogelijk als de samenleving toegankelijk is, dat geldt voor wonen, werk, onderwijs en openbaar vervoer.

Veel gebouwen en infrastructuur zijn niet toegankelijk.

En als het kabinet wil dat mensen langer thuis blijven wonen zullen er in hoog tempo aangepaste woningen moeten worden bijgebouwd.

In 2012 was het tekort aan dit soort woningen 84.000.

Maar in de begroting blijft dit onderwerp onbesproken.

En ook het openbaar vervoer is slecht toegankelijk en in plaats van investeren, bezuinigt de overheid hierop.’

Gelukkig zijn de hoofdingang van stadhuis Velsen en de nieuwe publiekshal wel toegankelijk.

Wilt u meer weten over de activiteiten van Gehandicapten Beraad Velsen, schrijf u dan in voor de gratis nieuwsbrief of kijk op www.gbvelsen.nl.

Gehandicapten Beraad Velsen is nog op zoek naar vrijwilligers die vier keer per jaar willen helpen bij het maken van de nieuwsbrief.

En ook de werkgroep Toegankelijkheid zou graag wat versterking krijgen voor hun belangrijke werk.

Bel voor meer informatie: 0255-548542 of mail naar: voormalig Gehandicaptenberaad@welzijnvelsen.nl.

Uit de Jutter van 24 oktober 2013

Van zorg naar participatie

IJmuiden – De vier IJmondgemeenten bereiden zich samen voor op de AWBZ-veranderingen in 2015.

Alle gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de persoonlijke verzorging van inwoners en de begeleiding uit de AWBZ.

Daarbij zal 25 procent moeten worden bezuinigd op het budget.

De IJmondgemeenten hebben een kadernota opgesteld met het kopje Van Zorg naar Participatie.

Inmiddels is een projectgroep aan de slag gegaan en zijn meerdere werkgroepen opgestart om de transitie naar de gemeenten voor te bereiden.

Ook is aansluiting gezocht bij regiogemeenten om een aantal van de specialistische AWBZ-taken op te kunnen vangen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeenten de functies begeleiding en persoonlijke verzorging van het Rijk mogen overnemen.

In 2014 vervalt de aanspraak op dagbesteding voor nieuwe gevallen.

En het budget voor persoonlijke verzorging wordt terug gebracht naar 75 procent van het huidige budget. Ouderen- en gehandicaptenzorg voor de zwaarste categorieën (in een instelling) blijft een landelijke voorziening.

Alle overige AWBZ-zorg wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringsweg of de Wmo, waarbij wonen en zorg worden gescheiden.

Deze voornemens zijn echter nog niet bekrachtigd door wetgeving.

Omdat nog veel onzeker is, gaan de IJmondgemeenten nu uit van het regeerakkoord van Rutte II en het Zorgakkoord van 24 april van dit jaar.

Ook per 1 januari 2015 moeten de Participatiewet en de veranderingen in de Jeugdzorg te worden gerealiseerd, naast ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs, de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl van Wmo.

Principe van alle drie transities is vertrouwen in eigen kracht, waardoor burgers een minder groot beroep zouden moeten doen op voorzieningen, waarbij zij maximaal participeren.

Zowel in de doelgroep als in het aanbod is een overlap.

Voor de verschillende doelgroepen zijn er bijvoorbeeld verschillende activerings- en dagbestedingsactiviteiten, net als verschillend vervoer.

Daarom wordt onderzocht of op dit terrein slimmere en efficiëntere combinaties kunnen worden gemaakt.

Het kabinet stuurt aan op samenhang in de aanpak door de budgetten van Jeugdzorg, Wmo en Participatie onder bepaalde voorwaarden te bundelen.

Voornemen van de IJmondgemeenten is om de decentralisatie van AWBZ naar de WMO actief in samenhang te brengen met de andere ontwikkelingen, zodat een brede toegang op lokaal niveau kan worden gerealiseerd.

Specialistische taken op sociaal gebied zullen in een groter verband worden uitgevoerd.

Daarnaast zullen er taken zijn die vragen om ovenregionaal, provinciaal of zelfs uitvoering op landelijk niveau.

In groter regionaal verband wordt gedacht aan Zuid-Kennemerland en Amstelland Meerlanden.

In samenwerking met zorgaanbieders wordt nu gewerkt aan pilots ter voorbereiding op de decentralisatie AWBZ.

De gemeenten blijven voorlopig nog met veel bezwaren zitten, die veelal te maken hebben met de ernstige beperking van het budget en het uitblijven van een definitieve landelijke besluitvorming.

Uit de Jutter van 25 juli 2013